Privacy


Uw privacy.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, Dit betekent onder meer dat ik:
-zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
-er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut  heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb als therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het medisch beroepsgeheim.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de AVG en WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,  heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 


Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
-uw naam, adres en woonplaats
-uw geboortedatum
-de datum van behandeling
-een korte omschrijving van de behandeling:
  (natuurgeneeskundige, reflexzone therapie)
-de kosten van het consult
Een kopie van de nota bewaar ik voor eigen administratie.
Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan met privacygevoelige gegevens,
zal ik dat melden, en actie ondernemen om de lekken te herstellen.

Minderjarigen

Voor behandeling van een minderjarige cliënt (jonger dan 16 jaar), is schriftelijke toestemming van beide ouders verplicht.
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt.
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

 

Op verzoek verzorgen wij workshops in het hele land.

 

Namaste Webdesign